Privacy na de dood

Met betrekking tot de verwerking van de gegevens van overleden personen verwijzen wij naar de regel in art. 2-terdecies van de code voor de bescherming van persoonsgegevens (Wetsdecreet 101/2018). De belangrijkste paragrafen staan ​​hieronder (gebaseerd op de Italiaans wet!):

Boom - dood

Lid 1: de rechten bedoeld in de artikelen 15 tot 22 van de Verordening betreffende persoonsgegevens van overleden personen kunnen worden uitgeoefend door hen die een eigen belang hebben, of optreden ter bescherming van de belanghebbende, als diens gemachtigde, of voor familie redenen die bescherming verdienen.
Lid 2: de uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten is niet toegestaan ​​in de gevallen voorzien door de wet of wanneer, beperkt tot het rechtstreeks aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij, de belanghebbende dit uitdrukkelijk heeft verboden met een schriftelijke verklaring voorgelegd aan de eigenaar van de behandeling of aan laatstgenoemde medegedeeld.
Lid 3: de wil van de belanghebbende om de uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten te verbieden, moet ondubbelzinnig en specifiek, vrij en geïnformeerd zijn; het verbod kan betrekking hebben op de uitoefening van slechts enkele van de in het voornoemde lid bedoelde rechten.
Lid 5: het verbod kan in ieder geval geen nadelige gevolgen hebben voor de uitoefening door derden van de eigendomsrechten die voortvloeien uit het overlijden van de belanghebbende, evenals het recht om hun belangen voor de rechtbank te verdedigen.

Een bijzondere situatie is het beheer van gegevens van derden gekoppeld aan het profiel van een sociaal netwerk. In deze gevallen, als er een verzoek wordt gedaan door de erfgenamen om het materiaal op het profiel te bekijken, zou u tegelijkertijd ook toegang hebben tot gegevens van derden. Deze steeds wijdverbreide gebeurtenis heeft ertoe geleid dat sommige sociale netwerken deze verzoeken hebben geblokkeerd, terwijl andere dit hebben gedaan, waardoor de levende gebruiker de mogelijkheid krijgt om ad-hocprofielinstellingen te kiezen (bijvoorbeeld een erfgenaam van een gebruiker aangeven of het account verwijderen).