EU strategie voor een veiliger internet voor kinderen

31 mei 2012 /

Op 2 mei 2012 heeft de Europese Commissie een nieuwe strategie voorgesteld voor een veiliger internet voor kinderen.[1] De strategie stelt twee grote doelen voorop: aan de ene kant het creëren van een veilige online omgeving waar kinderen kennis kunnen opdoen, hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten; aan de andere kant het creëren van een kwaliteitsvol, creatief en educatief online aanbod van inhoud en diensten voor kinderen.

Om deze doelen te bereiken blijft regelgeving volgens de Commissie een optie, maar toch wordt de voorkeur gegeven aan zelfregulering, onderwijs en empowerment. Daarnaast hecht de strategie ook veel belang aan samenwerking tussen Commissie, de Lidstaten en de industrie, waaronder mobiele operatoren, fabrikanten van mobiele telefoons en aanbieders van sociale netwerksites, bijvoorbeeld voor het uitbouwen van een markt voor interactieve, creatieve en educatieve online content.

Gebrek aan coherent Europees kader en geharmoniseerd beleid

Hoewel het internet niet specifiek ontwikkeld is voor kinderen, wordt het door 75% van de kinderen gebruikt, door een derde van hen ook mobiel. Voor de kinderen zelf creëert dit mogelijkheden om te spelen, te leren, te innoveren en creatief te zijn. Voor ondernemingen creëert dit een scala aan mogelijkheden op het gebied van marktontwikkeling voor kwalitatieve online content. Maar tegelijkertijd erkent de Commissie ook dat er naast deze mogelijkheden risico’s zijn en dat kinderen tegen deze risico’s beschermd moeten worden. Bovendien is er momenteel een gebrek aan een coherent kader en geharmoniseerd beleid rond empowerment en online bescherming voor kinderen, en beschikken Europese kinderen onvoldoende over digitale vaardigheden, ondanks de perceptie dat zij digital natives zijn. Deze vaststellingen leiden er volgens de Commissie toe dat “Europa een strategie nodig [heeft] die marktfragmentatie voorkomt en die een veilige, verrijkende online omgeving creërt voor alle kinderen in de EU.”

Maatregelen rond regulering en zelfregulering

Daarom heeft de Commissie een aantal maatregelen uitgetekend rond regulering, zelfregulering en financiele steun. Zelfregulering vanuit de industrie is volgens de Commissie de beste keuze, omdat dit het meest flexibele kader biedt om tastbare resultaten te bereiken. De maatregelen moeten door de Commissie, de industrie en de Lidstaten samen worden geïmplementeerd en zijn gegroepeerd rond vier doelstellingen:

  • De productie van creatieve en educatieve online-inhoud voor kinderen bevorderen en platformen ontwikkelen die toegang bieden tot aan de leeftijd aangepaste inhoud;
  • Meer bewustmaking en onderwijs over online veiligheid in alle scholen van de EU om de digitale en mediageletterdheid en de eigen verantwoordelijkheid online van kinderen te ontwikkelen;
  • Een veilige omgeving voor kinderen creëren waarin ouders en kinderen de nodige instrumenten worden geboden om hun bescherming online te waarborgen – zoals eenvoudige mechanismen voor het melden van schadelijke inhoud of ontoelaatbaar gedrag op internet, transparante leeftijdsgebonden standaardprivacyinstellingen of gebruiksvriendelijke voorzieningen voor ouderlijk toezicht;
  • Bestrijding van onlinemateriaal over seksueel misbruik van kinderen door het bevorderen van onderzoek naar en het gebruik van innovatieve technische oplossingen voor politieonderzoeken.

In deze strategie legt de Commissie duidelijk de nadruk op zelfregulering omwille van de flexibiliteit. Maar tegelijkertijd verliest ze ook de optie van regulering niet volledig uit het oog. En dit met name wat betreft de maatregelen die betrekking hebben op gevoelige thema’s zoals online risico’s, veiligheid en seksueel misbruik. Indien zelfregulering in deze gevallen niet tot de gewenste resultaten leidt, zal de Commissie overwegen om alsnog regelgeving uit te vaardigen.

Empowerment

De strategie past in de tendens van de laatste jaren om traditionele top-down wet- of regelgeving te verlaten ten gunste van een benadering die zich meer op de gebruikers, bewustzijn en empowerment richt. Een dergelijke benadering beoogt gebruikers de nodige tools te geven om van de online mogelijkheden te genieten en hen tegelijkertijd in staat te stellen zich te wapenen tegen online risico’s.

 

 

 

 [1] Europese Commissie, Communicatie van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economische en Sociale Comité, het Comité van de Regio’s, Een nieuwe strategie voor veiliger internet en betere internetinhoud voor kinderen en tieners, , COM(2012) 196 final, 02.05.2012, retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:EN:PDF.

Foto: Punchstock royalty-free image